สมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทาง email

สมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทาง email

สมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทาง email
สมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทาง email
  • สะดวก ชำระง่ายๆแค่โชว์บาร์โค้ดบนมือถือ
​  • ปลอดภัย มั่นใจด้วยรหัสผ่านก่อนใช้งาน
​  • รวดเร็ว ไม่ต้องรอไปรษณีย์และลดความกังวลของกองเอกสาร
​  • ทันใจ ไม่ตกหล่นกับข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ประจำเดือน

วิธีการสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์(e-statement) ง่ายและรวดเร็ว เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น

คลิก! สมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิคส์ >   

  1. คลิก สมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
  2. กรอกหมายเลขบัตร | โทรศัพท์มือถือ | วันหมดอายุ(สำหรับบัตรเครดิต) และ กรอก OTP ที่ท่านได้รับทาง SMS
​  3. กรอกอีเมล์ที่ท่านต้องการรับการบริการในใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ* ท่านสามารถนำใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ไปชำระเงินได้โดยตรง  เพียงให้พนักงานสแกนบาร์โค้ด ณ จุดชำระเงิน วันนี้ .. หากชำระเงินทีโลตัส  ฟรี!! ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในทุกสาขา ทั่วประเทศ

button-03.jpg

เงื่อนไขการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์

ในกรณีที่สมาชิกสมัครรับบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต/สินเชื่อในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (“บริษัทฯ”) สมาชิกตกลงและรับทราบเงื่อนไขการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (“ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์”) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรืออีเมล หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้น (ต่อไปนี้จะเรียกรวมหรือแยกกันว่า “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”) ในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ว่าจะรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล สมาชิกรับรองว่าที่อยู่อีเมลสำหรับการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งต่อบริษัทฯ เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและใช้การได้ของสมาชิก อีกทั้งตกลงว่าเมื่อบริษัทฯ ได้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว ถือว่าบริษัทฯ ได้แจ้งยอดชำระให้สมาชิกทราบและสมาชิกได้รับทราบการแจ้งยอดชำระโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการให้บริการแล้ว โดยไม่ต้องส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์อีก
2. ในกรณีที่ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกมีสถานะเป็นใบกำกับภาษี และ/หรือใบรับ สมาชิกตกลงว่าการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกแล้ว ถือว่าบริษัทฯ ได้จัดส่ง และสมาชิกได้รับ ใบกำกับภาษีและ/หรือใบรับ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
3. หากสมาชิกทำรายการสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีใด (ภายในเวลา 22:00 น. ของวันสุดท้ายของรอบบัญชี)บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรอบบัญชีนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือวันที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ครั้งสุดท้ายภายในรอบบัญชีนั้นๆ เป็นสำคัญ
4. การสมัครและ/หรือการให้ความยินยอมในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการแสดงความประสงค์โดยแยกตามบัญชีบัตร/สินเชื่อ บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัญชีบัตร/สินเชื่อที่มีการสมัครใช้บริการไว้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้สมัครและ/หรือไม่ได้ให้ความยินยอมในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัญชีบัตร/สินเชื่อใด บริษัทฯ จะยังคงส่งใบแจ้งยอดบัญชีของบัญชีบัตร/สินเชื่อดังกล่าวทางไปรษณีย์ตามเดิม เว้นแต่กรณีที่เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กำหนดการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5. สมาชิกตกลงว่าบริษัทฯ อาจเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ สกุล หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีสินเชื่อ อีเมลของสมาชิกที่ใช้ในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ทำหน้าที่ในการให้บริการจัดทำและส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
6. หากสมาชิกประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนช่องทาง/วิธีการรับใบแจ้งยอดบัญชี สมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล/ความประสงค์ตามขั้นตอนและด้วยวิธีที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับช่องทางการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังช่องทางที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสมาชิกครั้งหลังสุดเท่านั้น ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว จะถือว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่ง และสมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงใบกำกับภาษีและ/หรือใบรับ (แล้วแต่กรณี)) อย่างถูกต้องแล้ว
7. ในกรณีที่สมาชิกประสงค์ที่จะยกเลิกการรับบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกตกลงทำรายการยกเลิกได้ด้วยตนเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ หากสมาชิกทำการยกเลิกการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์ในรอบบัญชีใด บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ตั้งแต่รอบบัญชีนั้นเป็นต้นไป (สำหรับยอดใช้จ่ายของรอบบัญชีก่อนหน้า บริษัทฯ จะยังคงส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิก)