อิ่มหมี ดีเว่อร์ U CHALLENGE Winter

อิ่มหมี ดีเว่อร์ U CHALLENGE Winterอิ่มคุ้ม2ต่อ ลงทะเบียนผ่าน App UCHOOSE

ต่อ 1: รับส่วนลดสูงสุด 20%* เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต่อ 2: ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 250 บาท**

เมื่อทานอาหารทุกร้านทั่วไทย รวมยอดใช้จ่ายผ่านแอปสั่งอาหารที่ร่วมรายการ Foodpanda, Grabfood, Lineman, Robinhood และ Shopee Food ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับแสตมป์น้องหมี 1 ดวง และเมื่อสะสมแสตมป์ในกิจกรรม U CHALLENGE ครบตามภารกิจ รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

ภารกิจที่ 1: สะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง รับเครดิตเงินคืน 30 บาท
ภารกิจที่ 2: สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 70 บาท รวมเป็น 100 บาท
ภารกิจที่ 3: สะสมแสตมป์ ครบ 6 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 150 บาท รวมเป็น 250 บาท
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 250 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ผ่าน UCHOOSE ฟรี ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ */**เงื่อนไข

*เงื่อนไข : 
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรโลตัส วีซ่า ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ
• เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ส่วนลด, ของสมนาคุณ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
**เงื่อนไข :
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารหรือสั่งอาหารผ่านแอปเดลิเวอรีครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดด้วยบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า
• เมื่อสมาชิกบัตรฯ กดปุ่ม “ยอมรับ” ของข้อกำหนดและเงื่อนไข บนแถบ U CHALLENGE บน UCHOOSE ถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรายการโดยที่สมาชิกบัตรฯ ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE (“รายการ”) ระยะเวลาทำภารกิจสะสมแสตมป์และรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65 โดยบัตรเครดิตที่จะสามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ซึ่งสมาชิกบัตรฯ ได้ผูกใช้งานร่วมกับ UCHOOSE (สมาชิกบัตรฯ ต้องลงทะเบียนใช้งานร่วมกับ UCHOOSE เท่านั้น) 
• หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะต้องทำภารกิจตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แก่ การใช้บัตรเครดิต (ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ) ในการชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารหรือแอปเดลิเวอรีอย่างน้อย 1 ร้าน/แอป ให้ครบในตามที่แต่ละภารกิจกำหนด โดยที่สมาชิกบัตรฯ จะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง เมื่อสมาชิกบัตรฯ ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะปรากฏเป็น E-STAMP ใน UCHOOSE สำหรับหน้าสะสมแสตมป์ของบัตรเครดิตที่สมาชิกบัตรฯ ใช้ในการชำระค่าอาหาร/สั่งอาหาร (ใช้บัตรใดชำระ แสตมป์จะเข้าสะสมที่บัตรนั้น) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ ไม่สามารถขอให้บริษัทฯ โอนแสตมป์ของหน้าบัตรหนึ่ง ไปสะสมรวมกับอีกหน้าบัตรหนึ่งได้
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณการให้แสตมป์จากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โดย ภารกิจที่ 1: สะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง รับเครดิตเงินคืน 30 บาท, ภารกิจที่ 2: สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 70 บาท, ภารกิจที่ 3: สะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 150 บาท (รวมทั้งสิ้น 250 บาท)
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 250 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• การใช้จ่ายในร้านอาหารทุกภารกิจสงวนสิทธิ์เฉพาะร้านอาหารภายใต้ MCC CODE ที่กำหนด ได้แก่  5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820 และการใช้จ่ายผ่านแอปสั่งอาหารที่ร่วมรายการ: foodpanda, GrabFood, LINEMAN, Robinhood และ Shopee Food ร้านอาหารในทุกภารกิจจะไม่นับรวมร้านอาหารในโรงแรม
• การสะสมแสตมป์ของในแต่ละภารกิจไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, BLUECONNECT และ SHOPEEPAY
• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาภารกิจสะสมแสตมป์ บริษัทฯ จะทำการรวบรวมผลการสะสมแสตมป์ สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืน 30 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 2 ดวง, รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 70 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 4 ดวง (รวมเป็น 100 บาท) และรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 150 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง (รวมเป็น 250 บาท)
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ถูกต้องก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
• สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับบัญชีบัตรหลัก 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแสตมป์คืน หรือยกเลิกแสตมป์ที่ได้ให้ไปแล้วจากหน้าสะสม ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการ หรือการปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือยกเลิกรายการชำระเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือสมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก