แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก airasia บินคุ้มไม่อั้น Top Spender Rewards


ผู้ได้รับรางวัลจาก airasia บินคุ้มไม่อั้น Top Spender Rewards
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก airasia บินคุ้มไม่อั้น Top Spender Rewards

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล AirAsia priority services  :  
• สงวนสิทธิ์รางวัล Top Spender Rewards เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน ทุกหน้าบัตรรวมกัน ในกรณีที่มี Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายได้สูงสุดก่อน 
• บัตรกำนัล AirAsia priority services มูลค่า 360 บาท ประกอบด้วย Priority Check-in, Boarding และ Xpress Baggage โดยบัตรกำนัลสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 
• บริษัทฯ จะติดต่อ
สมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับบัตรกำนัลทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน เพื่อยืนยันการรับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับถัดไป 
• บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ตาม
ที่อยู่ใบแจ้งยอดบัญชีโดยเป็นการส่งแบบลงทะเบียน (กรณีบัตรเสริม จะมอบบัตรกำนัลให้บัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับบัตรกำนัล โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ 
• บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง/ 1 เที่ยวบิน สำหรับ
ผู้โดยสาร 1 ท่านเท่านั้น 
• ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้น 
• บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
• ขอสงวงสิทธิ์ในการปฏิเสธ บัตรกำนัลที่ชำรุด มีการดัดแปลง แก้ไข
หรือถ่ายเอกสาร 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด