ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "จ่าย.ต่อ.ลุ้น.ล้านแต้มคลับการ์ด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus

รางวัลที่ 1: 1,000,000 แต้มคลับการ์ด มูลค่า 10,000 บาท

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
GTT0324686 085000xxxx

รางวัลที่ 2: 100,000 แต้มคลับการ์ด มูลค่า 1,000 บาท

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
TEP1221771 085661xxxx
GTT0328275 081810xxxx
GTT0324336 081623xxxx
TEP1221977 097105xxxx
TEP1218454 095393xxxx

รางวัลที่ 3: 10,000 แต้มคลับการ์ด มูลค่า 100 บาท

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
GTT0326944 081739xxxx
GTT0326801 096012xxxx
TEP1224475 086452xxxx
TEP1221130 085812xxxx
TEP1216005 089582xxxx
TEP1221629 087481xxxx
GTT0328543 083118xxxx
TEP1220676 098926xxxx
TEP1219768 081674xxxx
TEP1219818 089638xxxx
TEP1220689 086008xxxx
TEP1219765 085083xxxx
TEP1221878 089421xxxx
GTT0325499 081407xxxx
GTT0328735 088005xxxx
GTT0326400 092483xxxx
GTT0325666 061890xxxx
GTT0326745 084599xxxx
TEP1221164 081104xxxx
GTT0323765 096859xxxx
TEP1222323 086821xxxx
TEP1216589 098058xxxx
TEP1217697 082192xxxx
GTT0328494 095951xxxx
TEP1215580 093459xxxx
TEP1217343 085901xxxx
TEP1218121 092394xxxx
TEP1216909 092663xxxx
TEP1219563 089857xxxx
GTT0324542 086065xxxx
GTT0326231 095953xxxx
TEP1219402 089047xxxx
GTT0324083 081736xxxx
GTT0326728 090243xxxx
TEP1219674 087785xxxx
GTT0328688 086101xxxx
TEP1215439 086010xxxx
TEP1221777 086547xxxx
GTT0327740 089197xxxx
GTT0324168 089817xxxx
GTT0324492 085392xxxx
TEP1218575 086351xxxx
TEP1223321 085181xxxx
TEP1215633 081562xxxx
GTT0327728 089199xxxx
TEP1222312 089262xxxx
TEP1220199 081378xxxx
TEP1216628 086159xxxx
TEP1217642 089782xxxx
GTT0326342 081626xxxx

รางวัล: 1,000 แต้มคลับการ์ด

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
TEP1215638 081562xxxx
GTT0327167 086181xxxx
GTT0327450 089486xxxx
TEP1218757 093954xxxx
GTT0327826 082846xxxx
TEP1217612 089145xxxx
TEP1216244 081823xxxx
TEP1219515 080606xxxx
GTT0325614 086177xxxx
GTT0326223 084745xxxx
GTT0323748 081956xxxx
TEP1219973 081808xxxx
GTT0326233 064549xxxx
GTT0326035 089214xxxx
TEP1223497 081560xxxx
GTT0327179 086273xxxx
TEP1221514 086517xxxx
TEP1215505 089863xxxx
TEP1217513 081987xxxx
GTT0325337 089109xxxx
TEP1216566 081651xxxx
GTT0328161 086776xxxx
GTT0327197 096945xxxx
TEP1218926 093391xxxx
TEP1219095 088035xxxx
TEP1213672 081970xxxx
TEP1219555 092991xxxx
TEP1221255 081682xxxx
TEP1217575 081815xxxx
TEP1221383 085434xxxx
TEP1221274 080640xxxx
TEP1219773 093059xxxx
GTT0328061 080155xxxx
TEP1220669 081597xxxx
GTT0324061 081793xxxx
TEP1220855 081566xxxx
TEP1221818 089242xxxx
TEP1217656 099126xxxx
TEP1217801 086898xxxx
TEP1221930 097064xxxx
GTT0328835 098249xxxx
TEP1222651 087872xxxx
GTT0327574 092639xxxx
GTT0328574 095715xxxx
GTT0326656 095839xxxx
TEP1223739 063261xxxx
TEP1221085 090410xxxx
GTT0328634 094249xxxx
TEP1218444 081029xxxx
TEP1223062 080636xxxx
TEP1216786 081900xxxx
TEP1221936 089692xxxx
TEP1215710 098789xxxx
TEP1218632 061219xxxx
TEP1217051 082546xxxx
TEP1215520 081846xxxx
TEP1214432 093391xxxx
TEP1222172 086547xxxx
TEP1222022 086380xxxx
GTT0325254 081816xxxx
TEP1219535 089032xxxx
TEP1218806 085553xxxx
GTT0324854 089522xxxx
TEP1222451 081327xxxx
TEP1216209 085120xxxx
GTT0325673 086684xxxx
GTT0327508 092263xxxx
GTT0325988 081760xxxx
TEP1222914 086504xxxx
TEP1223158 081260xxxx
GTT0328819 086545xxxx
TEP1217383 080566xxxx
GTT0327486 081899xxxx
GTT0328417 081862xxxx
GTT0326576 096145xxxx
TEP1218905 081001xxxx
GTT0326092 082471xxxx
TEP1216362 088837xxxx
TEP1221639 083422xxxx
TEP1219278 086814xxxx
TEP1216293 092014xxxx
TEP1222175 086547xxxx
TEP1219205 088859xxxx
TEP1217650 092764xxxx
TEP1217009 090971xxxx
TEP1216222 081442xxxx
TEP1215335 089168xxxx
TEP1215480 089863xxxx
TEP1221157 087384xxxx
TEP1221364 081815xxxx
TEP1219646 080293xxxx
GTT0324538 062575xxxx
TEP1222509 089376xxxx
TEP1221208 089199xxxx
TEP1218514 063365xxxx
TEP1221051 090973xxxx
TEP1219614 093353xxxx
TEP1219428 085046xxxx
TEP1218911 083750xxxx
TEP1219384 083844xxxx
GTT0325601 095709xxxx
TEP1222384 098295xxxx
TEP1219641 081543xxxx
GTT0325588 086525xxxx
TEP1218436 086476xxxx
TEP1218705 084413xxxx
TEP1221873 087481xxxx
TEP1219643 086157xxxx
TEP1219314 080745xxxx
GTT0328230 087712xxxx
TEP1220594 083987xxxx
TEP1219930 095832xxxx
GTT0324308 097309xxxx
GTT0324573 086222xxxx
TEP1222184 089667xxxx
TEP1219633 085069xxxx
TEP1217421 081986xxxx
TEP1219723 092335xxxx
TEP1216824 089263xxxx
TEP1218043 063692xxxx
TEP1216579 086128xxxx
TEP1222068 091779xxxx
TEP1220675 081597xxxx
GTT0328636 081868xxxx
GTT0325937 081556xxxx
TEP1217337 081440xxxx
GTT0325326 092494xxxx
TEP1216442 086899xxxx
TEP1219022 083844xxxx
TEP1220790 082060xxxx
TEP1220566 065525xxxx
TEP1220367 088191xxxx
TEP1219847 090323xxxx
TEP1220355 081578xxxx
TEP1215848 099278xxxx
TEP1223052 081790xxxx
TEP1222360 084578xxxx
TEP1217115 092262xxxx
TEP1222382 099385xxxx
TEP1223306 063626xxxx
TEP1221221 085225xxxx
GTT0325157 098719xxxx
TEP1219823 089638xxxx
TEP1217991 081394xxxx
GTT0328448 091771xxxx
TEP1217828 088212xxxx
TEP1219619 089522xxxx
TEP1222912 082478xxxx
GTT0328774 089892xxxx
GTT0327531 089917xxxx
GTT0323803 092682xxxx
GTT0324773 087978xxxx
TEP1221040 080195xxxx
GTT0327692 095798xxxx
GTT0326348 082589xxxx
GTT0325262 082496xxxx
GTT0325890 086849xxxx
GTT0328807 091054xxxx
GTT0326040 080519xxxx
GTT0328621 098894xxxx
TEP1221447 093459xxxx
GTT0328211 083603xxxx
TEP1221991 097105xxxx
TEP1220828 095716xxxx
TEP1223585 085302xxxx
GTT0324026 086141xxxx
GTT0328093 086530xxxx
TEP1215740 081349xxxx
GTT0327517 089606xxxx
TEP1222370 087139xxxx
TEP1217954 086247xxxx
GTT0324597 081323xxxx
GTT0323879 083671xxxx
TEP1221925 081783xxxx
TEP1216418 081375xxxx
TEP1231502 085196xxxx
TEP1222089 092426xxxx
TEP1216557 084022xxxx
GTT0326517 085456xxxx
GTT0326865 081557xxxx
GTT0324302 096169xxxx
TEP1218294 089692xxxx
GTT0324835 091371xxxx
TEP1220538 095164xxxx
TEP1222750 094326xxxx
TEP1221179 063596xxxx
GTT0325593 081861xxxx
GTT0327080 087899xxxx
TEP1218659 098295xxxx
GTT0324860 084164xxxx
GTT0326886 089303xxxx
TEP1217113 082989xxxx
TEP1222654 091639xxxx
GTT0324060 091494xxxx
TEP1218987 065724xxxx
TEP1219978 080628xxxx
TEP1214927 081480xxxx
TEP1216305 081278xxxx
GTT0328622 089416xxxx
TEP1216226 084657xxxx
TEP1218433 086476xxxx
TEP1217838 086571xxxx
GTT0328227 085018xxxx
TEP1218794 089960xxxx
TEP1217299 083198xxxx
TEP1217023 095419xxxx
TEP1217189 085386xxxx
GTT0327186 062461xxxx
TEP1217132 089126xxxx
GTT0324115 081998xxxx
TEP1220760 091824xxxx
TEP1219418 089715xxxx
TEP1221252 089779xxxx
TEP1216387 089275xxxx
TEP1219316 092514xxxx
GTT0327119 085171xxxx
TEP1217541 088563xxxx
TEP1219253 087180xxxx
GTT0325539 087991xxxx
TEP1219655 085650xxxx
TEP1222601 095812xxxx
TEP1218887 063259xxxx
TEP1220273 089794xxxx
TEP1225454 084863xxxx
TEP1217699 087114xxxx
TEP1223733 093905xxxx
GTT0327681 089044xxxx
TEP1223121 092289xxxx
TEP1222474 092423xxxx
GTT0326001 092461xxxx
TEP1217825 084544xxxx
TEP1218748 064142xxxx
TEP1224946 093083xxxx
TEP1221975 090995xxxx
GTT0327467 092274xxxx
TEP1221240 095523xxxx
GTT0327220 085392xxxx
GTT0325025 065218xxxx
TEP1219807 084297xxxx
TEP1222880 086416xxxx
TEP1216237 081697xxxx
GTT0326734 098102xxxx
TEP1219028 080143xxxx
GTT0327558 086890xxxx
TEP1215982 086082xxxx
TEP1216303 081870xxxx
TEP1217494 087916xxxx
TEP1217236 094869xxxx
TEP1222898 095109xxxx
GTT0327453 083147xxxx
TEP1236097 094326xxxx
TEP1216596 081929xxxx
GTT0325983 086553xxxx
TEP1216179 098096xxxx
TEP1218274 093496xxxx
GTT0328072 081871xxxx
TEP1221438 083695xxxx
TEP1219227 087388xxxx
TEP1221625 092419xxxx
TEP1219675 089791xxxx
TEP1222522 092256xxxx
TEP1216452 062695xxxx
TEP1216349 065742xxxx
TEP1221345 080638xxxx
TEP1213669 081970xxxx
TEP1219065 092959xxxx
GTT0325293 062289xxxx
TEP1221216 087892xxxx
TEP1220395 098519xxxx
TEP1220710 090213xxxx
TEP1218928 089518xxxx
TEP1219406 088019xxxx
TEP1217244 097262xxxx
TEP1219540 080095xxxx
TEP1221417 097031xxxx
TEP1220504 091553xxxx
TEP1218116 064142xxxx
GTT0328600 084361xxxx
TEP1222174 081406xxxx
GTT0328218 089691xxxx
TEP1217243 097262xxxx
GTT0325087 098831xxxx
TEP1219970 089205xxxx
TEP1216764 089927xxxx
TEP1219588 087388xxxx
GTT0324535 098353xxxx
TEP1218317 086247xxxx
TEP1219685 063625xxxx
GTT0325867 095252xxxx
GTT0326073 065478xxxx
TEP1216340 065892xxxx
TEP1219876 092335xxxx
TEP1224129 080789xxxx
TEP1215980 088462xxxx
TEP1222418 083507xxxx
GTT0328282 080044xxxx
TEP1215444 083353xxxx
TEP1216430 062891xxxx
TEP1217131 087015xxxx
TEP1221744 086666xxxx
GTT0324549 062793xxxx
GTT0324903 089038xxxx
TEP1215770 099159xxxx
TEP1216927 089947xxxx
TEP1222342 084639xxxx
GTT0324739 089810xxxx
GTT0323687 098097xxxx
TEP1221680 086302xxxx
TEP1215671 081562xxxx
TEP1216023 081669xxxx
TEP1224105 080160xxxx
GTT0326275 099219xxxx
GTT0326773 085189xxxx
TEP1215964 083371xxxx
TEP1219345 063268xxxx
TEP1221693 089933xxxx
TEP1222102 081892xxxx
TEP1222911 084626xxxx
GTT0328671 080102xxxx
TEP1222443 089813xxxx
TEP1213670 081970xxxx
TEP1218907 094458xxxx
TEP1217028 082061xxxx
TEP1221124 080640xxxx
GTT0325804 089747xxxx
TEP1218838 083844xxxx
GTT0327226 062245xxxx
TEP1219971 088309xxxx
TEP1215599 094194xxxx
TEP1221993 081772xxxx
TEP1216780 061426xxxx
TEP1215779 087209xxxx
TEP1214610 089228xxxx
TEP1219115 062264xxxx
GTT0325827 084664xxxx
TEP1220607 084733xxxx
TEP1216999 089170xxxx
GTT0325794 062962xxxx
TEP1217822 084544xxxx
GTT0325574 081816xxxx
TEP1219225 081140xxxx
TEP1216411 080068xxxx
GTT0328571 084384xxxx
TEP1217252 081064xxxx
GTT0326789 087448xxxx
TEP1222143 091527xxxx
GTT0325352 082114xxxx
TEP1223122 092289xxxx
TEP1219226 081089xxxx
GTT0328272 094421xxxx
GTT0328188 081911xxxx
TEP1218647 093057xxxx
TEP1223542 086329xxxx
TEP1218089 099189xxxx
GTT0325598 095656xxxx
TEP1220034 064164xxxx
GTT0326100 087466xxxx
TEP1217759 082192xxxx
TEP1213444 087774xxxx
TEP1222788 089813xxxx
GTT0327281 088573xxxx
TEP1218580 081740xxxx
GTT0328438 097921xxxx
TEP1217116 092769xxxx
TEP1220792 090964xxxx
GTT0326966 086089xxxx
TEP1220688 086008xxxx
TEP1217538 092764xxxx
GTT0326411 081668xxxx
GTT0326543 092539xxxx
TEP1219220 099893xxxx
TEP1223180 083103xxxx
TEP1215831 089802xxxx
TEP1219317 087985xxxx
TEP1217634 081256xxxx
TEP1221942 085730xxxx
TEP1221241 097357xxxx
TEP1222488 084515xxxx
GTT0327552 095604xxxx
TEP1218856 098258xxxx
TEP1219812 092514xxxx
TEP1220091 092229xxxx
GTT0328071 083911xxxx
TEP1221619 061536xxxx
TEP1219580 089727xxxx
TEP1217596 086047xxxx
TEP1221113 085340xxxx
GTT0328646 086769xxxx
TEP1220960 087351xxxx
TEP1214178 063184xxxx
GTT0326748 092465xxxx
GTT0326808 086612xxxx
TEP1219783 093059xxxx
TEP1219514 083585xxxx
TEP1221853 080639xxxx
TEP1222167 081257xxxx
TEP1219213 092514xxxx
GTT0326785 089911xxxx
GTT0326200 093578xxxx
TEP1219746 081829xxxx
TEP1219038 087750xxxx
TEP1218950 080606xxxx
TEP1221795 081750xxxx
TEP1215540 091726xxxx
TEP1217523 082989xxxx
GTT0324879 086370xxxx
TEP1218778 089883xxxx
TEP1222645 095525xxxx
TEP1220239 089421xxxx
GTT0327705 081960xxxx
GTT0326085 086849xxxx
TEP1221057 089939xxxx
TEP1218986 099571xxxx
TEP1217144 085151xxxx
TEP1214675 084133xxxx
TEP1221265 081682xxxx
TEP1222183 095365xxxx
TEP1221515 099141xxxx
TEP1216691 084859xxxx
GTT0325366 091819xxxx
GTT0325407 091570xxxx
TEP1216463 089503xxxx
TEP1225573 062698xxxx
TEP1216306 092796xxxx
TEP1219034 080143xxxx
TEP1222790 095595xxxx
TEP1222020 086777xxxx
TEP1220102 081924xxxx
GTT0326415 090551xxxx
TEP1219536 089066xxxx
TEP1219510 086916xxxx
TEP1220801 087883xxxx
GTT0325747 062717xxxx
GTT0327810 081947xxxx
GTT0324569 093569xxxx
TEP1221376 089880xxxx
TEP1221706 097236xxxx
TEP1222408 091098xxxx
TEP1223471 080605xxxx
TEP1220738 093685xxxx
GTT0325881 086208xxxx
TEP1216635 081651xxxx
GTT0328392 089409xxxx
TEP1221028 080053xxxx
TEP1221664 091779xxxx
TEP1221806 081440xxxx
TEP1218453 064562xxxx
TEP1220341 084550xxxx
TEP1221089 088252xxxx
TEP1218802 089960xxxx
TEP1219008 089922xxxx
GTT0323813 084775xxxx
GTT0326104 081888xxxx
GTT0325310 089314xxxx
TEP1214940 087677xxxx
TEP1216197 081550xxxx
GTT0328580 094658xxxx
TEP1217384 091771xxxx
GTT0328502 086622xxxx
TEP1220038 061978xxxx
TEP1222893 081923xxxx
TEP1216520 097235xxxx
TEP1217861 097249xxxx
TEP1222827 098262xxxx
TEP1218044 099146xxxx
GTT0328728 081059xxxx
GTT0327770 086415xxxx
TEP1218376 086060xxxx
TEP1217375 063964xxxx
TEP1218255 063539xxxx
TEP1221190 081924xxxx
GTT0324924 084350xxxx
TEP1222356 093631xxxx
TEP1219620 081543xxxx
TEP1215269 089032xxxx
GTT0325561 092664xxxx
GTT0325862 081941xxxx
GTT0327454 091980xxxx
TEP1218447 095982xxxx
TEP1220561 088172xxxx
GTT0326666 087989xxxx
TEP1220384 063159xxxx
TEP1219883 087560xxxx
TEP1222884 081923xxxx
GTT0324223 094895xxxx
TEP1222454 096952xxxx
GTT0328809 086283xxxx
TEP1214562 089453xxxx
TEP1219007 095558xxxx
TEP1221005 098425xxxx
TEP1219749 086330xxxx
GTT0324377 093326xxxx
GTT0325683 090574xxxx
TEP1218220 089983xxxx
GTT0328154 062786xxxx
GTT0327655 084673xxxx
TEP1222515 081584xxxx
TEP1219085 081440xxxx
TEP1223635 098117xxxx
TEP1219587 081195xxxx
TEP1223502 081430xxxx
TEP1219611 092759xxxx
TEP1218027 064072xxxx
GTT0323847 095146xxxx
GTT0328191 084929xxxx
TEP1222507 087451xxxx
TEP1221244 061624xxxx
TEP1221338 086114xxxx
GTT0327842 089488xxxx
TEP1228507 084717xxxx
TEP1221858 080636xxxx
TEP1222758 088211xxxx
TEP1221272 080640xxxx
TEP1222996 081328xxxx
GTT0324974 089153xxxx
TEP1216425 062853xxxx
TEP1218029 087146xxxx
TEP1223549 097974xxxx
TEP1224463 080640xxxx
TEP1220404 063365xxxx
TEP1219756 082619xxxx
TEP1217891 080566xxxx
GTT0324290 095965xxxx
TEP1219594 087527xxxx
TEP1216469 085459xxxx
TEP1221846 086031xxxx
TEP1217426 093356xxxx
GTT0327780 081805xxxx
TEP1219129 063114xxxx
TEP1220901 091021xxxx
TEP1217072 085973xxxx
TEP1216006 064439xxxx
GTT0325628 084190xxxx
GTT0324759 083432xxxx
TEP1219634 089487xxxx
TEP1220280 095236xxxx
GTT0324443 085114xxxx
GTT0327069 088606xxxx
TEP1217970 093663xxxx
TEP1221414 080922xxxx
GTT0325831 080566xxxx
TEP1218972 087985xxxx
TEP1220615 086008xxxx
GTT0327419 089825xxxx
TEP1223428 088280xxxx
TEP1221106 089694xxxx
TEP1221154 061624xxxx
TEP1218320 089538xxxx
TEP1216215 089947xxxx
TEP1223424 092634xxxx
TEP1218693 099491xxxx
TEP1217293 092769xxxx
GTT0328599 084361xxxx
GTT0324993 081921xxxx
TEP1216240 083300xxxx
GTT0327513 081664xxxx
GTT0324606 086025xxxx
TEP1220644 086445xxxx
GTT0327712 061501xxxx
TEP1218909 097150xxxx
TEP1213877 082022xxxx
TEP1219986 093563xxxx
TEP1215014 081843xxxx
TEP1219917 089717xxxx
TEP1219182 089866xxxx
TEP1222776 086821xxxx
GTT0326090 085430xxxx
TEP1217140 086057xxxx
GTT0327366 084347xxxx
TEP1218799 097290xxxx
GTT0324902 088788xxxx
GTT0328286 081562xxxx
TEP1216455 095825xxxx
TEP1221196 090921xxxx
TEP1221828 083035xxxx
TEP1222148 083741xxxx
TEP1216317 081833xxxx
TEP1215062 092835xxxx
TEP1216271 084820xxxx
GTT0327332 080650xxxx
GTT0327259 081751xxxx
TEP1218304 083448xxxx
TEP1220230 092592xxxx
GTT0324689 092246xxxx
GTT0328596 099464xxxx
GTT0323876 091494xxxx
GTT0324325 081172xxxx
TEP1215823 097216xxxx
TEP1223534 089251xxxx
GTT0327318 086774xxxx
TEP1218942 086125xxxx
TEP1223296 086969xxxx
GTT0325581 081371xxxx
GTT0324768 089799xxxx
TEP1220197 081653xxxx
TEP1221122 080640xxxx
TEP1216090 087518xxxx
TEP1221044 098774xxxx
TEP1219408 081806xxxx
TEP1218257 081764xxxx
TEP1218136 088720xxxx
TEP1219784 085872xxxx
GTT0324782 086513xxxx
GTT0326754 085345xxxx
TEP1215716 085434xxxx
TEP1222920 089017xxxx
TEP1218050 091835xxxx
TEP1223445 095552xxxx
TEP1220390 081038xxxx
GTT0324059 084154xxxx
TEP1221640 095948xxxx
TEP1216482 087064xxxx
TEP1218530 092505xxxx
TEP1221741 089031xxxx
TEP1223053 087429xxxx
GTT0324982 086172xxxx
TEP1216475 085459xxxx
GTT0328400 089409xxxx
TEP1218662 089802xxxx
TEP1218648 093057xxxx
TEP1220508 090869xxxx
GTT0324478 086093xxxx
GTT0326767 081807xxxx
TEP1215820 081781xxxx
GTT0326705 087693xxxx
GTT0326586 088252xxxx
TEP1221576 090395xxxx
TEP1221233 089870xxxx
TEP1214961 095584xxxx
GTT0328092 084465xxxx
GTT0326700 092391xxxx
TEP1220821 086522xxxx
TEP1221523 081682xxxx
TEP1217860 083490xxxx
TEP1219455 080606xxxx
GTT0325309 089549xxxx
TEP1221579 094295xxxx
GTT0325644 081752xxxx
TEP1217145 081319xxxx
TEP1218360 099595xxxx
GTT0323940 092480xxxx
TEP1222028 063226xxxx
GTT0325884 086208xxxx
TEP1222176 089894xxxx
TEP1215027 089453xxxx
TEP1217542 088563xxxx
TEP1219484 082110xxxx
GTT0324102 084814xxxx
TEP1219853 085124xxxx
TEP1216255 089674xxxx
TEP1219901 086832xxxx
TEP1220363 098286xxxx
TEP1215801 083923xxxx
TEP1219004 063913xxxx
GTT0327300 081618xxxx
TEP1222347 096930xxxx
TEP1216172 093264xxxx
TEP1221677 099362xxxx
TEP1215940 065892xxxx
GTT0325997 084343xxxx
TEP1221098 098224xxxx
TEP1223399 081186xxxx
TEP1223225 081698xxxx
TEP1217091 081083xxxx
TEP1216386 081562xxxx
TEP1221961 084200xxxx
GTT0327613 096931xxxx
GTT0324678 085411xxxx
TEP1218277 084544xxxx
GTT0328020 088417xxxx
TEP1215539 087064xxxx
TEP1218492 085359xxxx
TEP1221548 086524xxxx
GTT0326907 095390xxxx
TEP1218306 084571xxxx
GTT0326552 093246xxxx
TEP1222088 088398xxxx
GTT0327579 086896xxxx
TEP1220844 081569xxxx
TEP1216363 097921xxxx
GTT0327577 095772xxxx
TEP1217662 081644xxxx
TEP1221817 089242xxxx
GTT0327077 081646xxxx
TEP1215956 099298xxxx
TEP1220873 084871xxxx
TEP1219235 087388xxxx
TEP1222165 081406xxxx
TEP1221538 081822xxxx
TEP1221581 089827xxxx
TEP1217319 091843xxxx
TEP1219148 082626xxxx
GTT0326326 081985xxxx
TEP1222320 087894xxxx
TEP1221385 087248xxxx
TEP1221589 089694xxxx
GTT0325288 089236xxxx
TEP1217702 086128xxxx
TEP1214711 092936xxxx
TEP1222182 081406xxxx
TEP1222307 096207xxxx
GTT0328656 081920xxxx
TEP1218579 081731xxxx
TEP1217855 061781xxxx
TEP1217517 087215xxxx
GTT0324926 084350xxxx
TEP1220592 085916xxxx
TEP1216809 062290xxxx
TEP1221775 092317xxxx
TEP1215782 092192xxxx
TEP1215780 092192xxxx
GTT0324360 081350xxxx
GTT0328340 062509xxxx
GTT0323974 094496xxxx
TEP1235481 089664xxxx
GTT0325751 098392xxxx
GTT0323892 089560xxxx
TEP1220629 081753xxxx
TEP1217603 086047xxxx
GTT0326990 093137xxxx
TEP1219626 086275xxxx
TEP1222428 089834xxxx
TEP1221039 092545xxxx
TEP1232078 091797xxxx
GTT0328443 092434xxxx
TEP1218571 081533xxxx
TEP1219927 081916xxxx
TEP1219321 092253xxxx
GTT0324075 089770xxxx
TEP1219195 089226xxxx
GTT0326029 087310xxxx
GTT0326332 080873xxxx
GTT0327193 087872xxxx
GTT0328675 098552xxxx
TEP1216122 092728xxxx
GTT0324867 099009xxxx
TEP1222445 089813xxxx
TEP1219615 086843xxxx
TEP1223040 087387xxxx
TEP1218091 081719xxxx
GTT0326295 086619xxxx
GTT0324367 082259xxxx
TEP1216079 095474xxxx
GTT0327129 081259xxxx
TEP1222131 061632xxxx
GTT0326869 090368xxxx
TEP1220186 089939xxxx
TEP1216569 080644xxxx
TEP1221111 085340xxxx
TEP1221650 081388xxxx
TEP1214981 081846xxxx
TEP1218356 099123xxxx
TEP1216730 089891xxxx
TEP1223115 089209xxxx
TEP1218503 062256xxxx
TEP1218859 098258xxxx
TEP1219942 083585xxxx
GTT0323833 081585xxxx
TEP1219374 087457xxxx
TEP1220094 098251xxxx
GTT0328216 083603xxxx
TEP1217892 089698xxxx
GTT0327571 089767xxxx
TEP1222564 085489xxxx
GTT0326780 061965xxxx
GTT0326095 098829xxxx
TEP1222109 087283xxxx
TEP1219791 093059xxxx
TEP1219492 082110xxxx
TEP1221716 089463xxxx
GTT0327170 086181xxxx
GTT0325386 086776xxxx
TEP1217377 081970xxxx
GTT0325432 086322xxxx
TEP1216298 084820xxxx
GTT0327831 085124xxxx
TEP1216857 086082xxxx
GTT0325803 093772xxxx
GTT0327352 097424xxxx
TEP1216950 095852xxxx
TEP1221996 081772xxxx
TEP1217085 081083xxxx
GTT0325468 083779xxxx
GTT0325359 062398xxxx
TEP1221115 085340xxxx
GTT0326038 092346xxxx
GTT0327680 092781xxxx
TEP1216392 091058xxxx
GTT0323759 081261xxxx
TEP1220294 084297xxxx
TEP1220220 082972xxxx
TEP1217161 086822xxxx
TEP1221718 089824xxxx
TEP1219204 081581xxxx
GTT0328639 083591xxxx
TEP1217868 089530xxxx
GTT0326941 089772xxxx
TEP1216722 081966xxxx
TEP1218952 080606xxxx
TEP1217241 097262xxxx
TEP1215506 089863xxxx
TEP1215934 081781xxxx
TEP1219368 089128xxxx
GTT0328593 087460xxxx
GTT0325299 081986xxxx
TEP1221814 089242xxxx
TEP1216370 088837xxxx
TEP1219862 098079xxxx
GTT0325534 080142xxxx
TEP1219486 082110xxxx
TEP1219532 086369xxxx
TEP1218205 080551xxxx
TEP1222377 089779xxxx
TEP1218069 099126xxxx
TEP1220742 085872xxxx
GTT0327089 087674xxxx
GTT0325286 084979xxxx
GTT0327924 092391xxxx
TEP1219763 092014xxxx
TEP1217737 062961xxxx
GTT0325629 084190xxxx
TEP1218508 063203xxxx
TEP1217520 085835xxxx
TEP1217913 083375xxxx
TEP1216530 086811xxxx
TEP1221887 062682xxxx
TEP1218032 081790xxxx
GTT0326858 089036xxxx
GTT0324918 095419xxxx
TEP1215546 087298xxxx
TEP1223886 081732xxxx
GTT0326314 089726xxxx
TEP1220581 080645xxxx
GTT0328654 061773xxxx
GTT0323856 081926xxxx
GTT0325536 081790xxxx
TEP1216707 064439xxxx
GTT0326149 061031xxxx
TEP1220071 086367xxxx
GTT0326436 081978xxxx
TEP1222152 089894xxxx
TEP1216638 081651xxxx
GTT0325837 089463xxxx
GTT0326926 085931xxxx
TEP1223483 087937xxxx
GTT0325463 097319xxxx
TEP1219538 089032xxxx
TEP1221486 094359xxxx
TEP1219687 086110xxxx
TEP1216640 084008xxxx
TEP1222796 081378xxxx
TEP1217545 085136xxxx
TEP1219396 082821xxxx
GTT0325329 063986xxxx
TEP1219318 080745xxxx
TEP1218746 088917xxxx
TEP1220319 081162xxxx
TEP1217916 063201xxxx
TEP1220017 093553xxxx
TEP1222361 086772xxxx
TEP1216812 062290xxxx
TEP1218774 080094xxxx
TEP1222949 098865xxxx
TEP1215968 062125xxxx
TEP1219361 098163xxxx
TEP1217900 091764xxxx
GTT0325207 091807xxxx
GTT0328635 081385xxxx
TEP1218564 090653xxxx
TEP1219525 089762xxxx
GTT0324337 084547xxxx
GTT0324580 093507xxxx
GTT0325473 089679xxxx
TEP1221879 081388xxxx
TEP1219939 081620xxxx
TEP1216745 092516xxxx
TEP1218117 085553xxxx
TEP1218666 081935xxxx
TEP1221802 089463xxxx
GTT0325162 080461xxxx
GTT0328261 089798xxxx
TEP1221060 086687xxxx
TEP1218971 087632xxxx
GTT0325031 065218xxxx
TEP1221016 097037xxxx
TEP1221335 087186xxxx
TEP1215498 089863xxxx
TEP1222146 091527xxxx
GTT0326290 091552xxxx
TEP1222857 087429xxxx
GTT0325707 092789xxxx
GTT0326633 086690xxxx
TEP1217886 098586xxxx
TEP1222740 086183xxxx
TEP1216941 098742xxxx
TEP1216337 081751xxxx
GTT0324052 093120xxxx
GTT0324012 094296xxxx
TEP1217968 081394xxxx
TEP1218018 085339xxxx
TEP1222871 093329xxxx
GTT0327403 084525xxxx
TEP1219397 088831xxxx
TEP1220152 092379xxxx
TEP1225430 082821xxxx
TEP1219821 089226xxxx
TEP1221462 089248xxxx
GTT0325874 085075xxxx
GTT0325573 087141xxxx
GTT0328839 098249xxxx
GTT0326792 061614xxxx
TEP1221031 098859xxxx
TEP1222406 096656xxxx
TEP1217922 087484xxxx
TEP1221146 089681xxxx
GTT0324560 087055xxxx
TEP1219461 083585xxxx
TEP1218252 080970xxxx
TEP1221595 085873xxxx
GTT0327063 086902xxxx
TEP1216527 095941xxxx
TEP1222772 097197xxxx
TEP1220406 063365xxxx
TEP1222823 085330xxxx
TEP1217281 090971xxxx
TEP1226130 065326xxxx
TEP1219448 088019xxxx
TEP1219888 098079xxxx
TEP1216075 099656xxxx
TEP1226393 086869xxxx
TEP1222130 061632xxxx
TEP1222670 089702xxxx
TEP1219955 081857xxxx
GTT0323758 081261xxxx
GTT0326818 087169xxxx
TEP1220342 084550xxxx
TEP1221799 086505xxxx
TEP1222313 061623xxxx
TEP1218495 087686xxxx
TEP1222411 081739xxxx
TEP1218865 098258xxxx
TEP1219700 083789xxxx
TEP1219255 093353xxxx
TEP1222096 080804xxxx
GTT0325389 084777xxxx
GTT0328730 099287xxxx
GTT0328690 089841xxxx
TEP1221782 080644xxxx
TEP1222060 081981xxxx
TEP1216394 091058xxxx
TEP1220345 089555xxxx
TEP1220698 087883xxxx
TEP1216697 089430xxxx
TEP1220072 086551xxxx
TEP1216744 080091xxxx
TEP1223119 089526xxxx
TEP1220324 063956xxxx
TEP1217069 085973xxxx
TEP1221715 081650xxxx
TEP1217614 089813xxxx
TEP1222908 087150xxxx
TEP1217806 062189xxxx
GTT0327598 086019xxxx
TEP1219579 089727xxxx
TEP1220598 089992xxxx
GTT0326008 087138xxxx
TEP1222610 081348xxxx
GTT0323909 099369xxxx
TEP1222985 089626xxxx
TEP1216539 081634xxxx
TEP1221353 080638xxxx
TEP1214285 063886xxxx
TEP1217428 099113xxxx
TEP1222992 092475xxxx
TEP1214426 086084xxxx
TEP1223131 085872xxxx
TEP1219199 086863xxxx
GTT0327377 094815xxxx
TEP1217717 096194xxxx
TEP1220610 086856xxxx
TEP1222160 092317xxxx
TEP1222415 083507xxxx
TEP1219041 086979xxxx
TEP1219077 088262xxxx
GTT0324316 087076xxxx
TEP1217218 095952xxxx
TEP1217731 098927xxxx
GTT0327024 082459xxxx
GTT0326361 086073xxxx
TEP1217800 098863xxxx
TEP1221917 098513xxxx
TEP1221815 089543xxxx
GTT0324761 089232xxxx
TEP1216432 095263xxxx
TEP1221974 090995xxxx
TEP1219764 085354xxxx
TEP1216288 062702xxxx
TEP1218251 095474xxxx
TEP1219878 086979xxxx
GTT0327549 081775xxxx
TEP1222434 062985xxxx
TEP1217138 062290xxxx
TEP1219244 099108xxxx
TEP1218237 083112xxxx
TEP1216156 084529xxxx
GTT0324439 092943xxxx
GTT0324806 083432xxxx
GTT0324853 099641xxxx
GTT0326319 080190xxxx
TEP1216591 065068xxxx
TEP1217500 089594xxxx
TEP1223614 086303xxxx
TEP1220373 081699xxxx
GTT0327394 089612xxxx
TEP1218409 089487xxxx
TEP1223567 062495xxxx
GTT0328552 086910xxxx
TEP1221150 061624xxxx
TEP1215847 099278xxxx
TEP1223273 089811xxxx
GTT0326257 093568xxxx
TEP1215661 099442xxxx
TEP1217440 085482xxxx
TEP1219651 080293xxxx
TEP1216594 081929xxxx
TEP1221201 087919xxxx
GTT0326116 089353xxxx
TEP1216373 083495xxxx
TEP1221922 081823xxxx
TEP1217054 062576xxxx
TEP1222672 094619xxxx
GTT0324536 080255xxxx
TEP1218850 080195xxxx
TEP1217819 084544xxxx
TEP1222161 081696xxxx
GTT0326786 084825xxxx
GTT0328821 081855xxxx
TEP1222794 081378xxxx
TEP1222930 090959xxxx
GTT0327279 092463xxxx
TEP1224062 098718xxxx
TEP1216548 093596xxxx
TEP1216368 087298xxxx
GTT0326111 081988xxxx
TEP1216426 086409xxxx
TEP1216203 095895xxxx
GTT0326131 081664xxxx
TEP1220829 093793xxxx
GTT0327888 089569xxxx
GTT0324810 085767xxxx
TEP1221269 097209xxxx
GTT0324446 063063xxxx
GTT0328289 089231xxxx
TEP1216141 089728xxxx
GTT0328551 086831xxxx
TEP1216989 086819xxxx
GTT0327310 082445xxxx
GTT0328820 092456xxxx
GTT0324636 095632xxxx
TEP1218624 086125xxxx
TEP1220791 090964xxxx
TEP1218109 083600xxxx
TEP1216834 085356xxxx
TEP1219233 089727xxxx
TEP1219623 083380xxxx
TEP1219547 089226xxxx
TEP1221966 086403xxxx
TEP1217362 089058xxxx
TEP1215518 097063xxxx
TEP1219307 080745xxxx
GTT0324592 086364xxxx
TEP1216462 085459xxxx
GTT0324071 092268xxxx
TEP1215750 085189xxxx
GTT0326006 087138xxxx
TEP1217087 094697xxxx
TEP1222278 084578xxxx
TEP1221413 091772xxxx
TEP1216100 084158xxxx
TEP1216291 095767xxxx
TEP1215832 097216xxxx
GTT0327209 084453xxxx
TEP1217499 087852xxxx
TEP1218359 087632xxxx
TEP1223256 099482xxxx
GTT0326053 081374xxxx
TEP1223006 086872xxxx
TEP1219879 085083xxxx
TEP1217333 087113xxxx
TEP1217172 081973xxxx
TEP1221978 081539xxxx
TEP1223991 083562xxxx
TEP1217275 086990xxxx
TEP1218133 093574xxxx
TEP1218316 090913xxxx
TEP1221698 081388xxxx
TEP1222365 092293xxxx
TEP1220567 081852xxxx
TEP1221953 086403xxxx
TEP1221671 087555xxxx
TEP1218848 080195xxxx
GTT0326057 089787xxxx
TEP1223177 081550xxxx
GTT0328761 085999xxxx
TEP1219401 085046xxxx
GTT0325320 092494xxxx
TEP1219774 091405xxxx
TEP1218500 081440xxxx
TEP1220656 087024xxxx
TEP1218019 084704xxxx
TEP1218217 087054xxxx
TEP1218368 065508xxxx
GTT0324498 086038xxxx
TEP1221104 095228xxxx
TEP1220633 080086xxxx
GTT0326201 093578xxxx
GTT0324303 061415xxxx
GTT0325557 063946xxxx
TEP1218461 083448xxxx
GTT0328434 089725xxxx
GTT0326320 081592xxxx
GTT0326905 089497xxxx
GTT0325723 087075xxxx
TEP1218566 089883xxxx
TEP1216933 095852xxxx
GTT0325330 089289xxxx
TEP1221660 093683xxxx
TEP1220660 091451xxxx
TEP1216851 086970xxxx
GTT0323817 082450xxxx
TEP1218699 089300xxxx
TEP1222913 094498xxxx
TEP1215976 084342xxxx
TEP1216561 098356xxxx
GTT0327283 087923xxxx
TEP1214702 081179xxxx
GTT0324390 083563xxxx
TEP1218541 089112xxxx
TEP1222223 090976xxxx
TEP1221256 087827xxxx
TEP1217659 088347xxxx
TEP1217052 089828xxxx
TEP1218213 087054xxxx
GTT0324202 082800xxxx
TEP1223209 095846xxxx
TEP1221919 089421xxxx
TEP1205317 098253xxxx
TEP1216448 085120xxxx
TEP1222075 084312xxxx
TEP1223490 085901xxxx
GTT0328581 081422xxxx
GTT0326722 086154xxxx
TEP1224029 081815xxxx
TEP1221346 080638xxxx
TEP1218726 099491xxxx
TEP1218385 081701xxxx
TEP1223887 087028xxxx
TEP1223088 081771xxxx
GTT0323913 080452xxxx
GTT0328312 081982xxxx
TEP1222243 081255xxxx
TEP1219761 088267xxxx
TEP1216484 089215xxxx
TEP1215728 089603xxxx
TEP1218441 083600xxxx
GTT0325615 086177xxxx
TEP1222663 089624xxxx
GTT0324493 085550xxxx
TEP1217455 088711xxxx
TEP1221407 081611xxxx
TEP1221144 096295xxxx
GTT0324330 081842xxxx
TEP1219833 087015xxxx
TEP1217543 088563xxxx
TEP1215965 065058xxxx
TEP1219512 088892xxxx
GTT0324236 087031xxxx
TEP1221097 098224xxxx
GTT0327506 081769xxxx
GTT0323644 098231xxxx
TEP1224479 080527xxxx
TEP1216084 091726xxxx
TEP1218099 089802xxxx
GTT0328526 089123xxxx
TEP1221696 081388xxxx
GTT0327243 081962xxxx
TEP1217018 087744xxxx
TEP1219229 080027xxxx
GTT0327717 087333xxxx
TEP1220002 090261xxxx
TEP1218779 080094xxxx
GTT0328428 093624xxxx
TEP1219622 083380xxxx
TEP1226352 084717xxxx
TEP1218070 089555xxxx
TEP1217380 091771xxxx
TEP1221268 086667xxxx
TEP1219612 096890xxxx
GTT0327340 081705xxxx
GTT0326920 087825xxxx
TEP1221120 087510xxxx
TEP1222600 095961xxxx
TEP1220329 091007xxxx
TEP1222249 089666xxxx
TEP1217826 084544xxxx
TEP1223245 089811xxxx
TEP1218268 093496xxxx
TEP1217713 089922xxxx
TEP1216702 089430xxxx
TEP1219118 093575xxxx
TEP1220652 086445xxxx
GTT0323728 091824xxxx
TEP1219424 081406xxxx
TEP1220995 098425xxxx
GTT0327868 062756xxxx
GTT0326759 096883xxxx
TEP1221635 086777xxxx
GTT0323739 081272xxxx
GTT0327512 089773xxxx
GTT0328748 088005xxxx
GTT0328170 086782xxxx
TEP1222185 081327xxxx
GTT0327762 089690xxxx
TEP1217869 089530xxxx
TEP1218096 085035xxxx
TEP1220661 087883xxxx
TEP1216742 088193xxxx
GTT0324781 095532xxxx
TEP1216677 088069xxxx
TEP1221061 086687xxxx
TEP1222828 085330xxxx
TEP1217939 086247xxxx
GTT0325374 065503xxxx
TEP1218623 089802xxxx
TEP1217894 087092xxxx
GTT0326956 088295xxxx
GTT0324162 080595xxxx
TEP1217654 099126xxxx
GTT0325060 089112xxxx
TEP1218421 086972xxxx
TEP1220747 081089xxxx
GTT0327472 062893xxxx
TEP1222112 091639xxxx
GTT0326606 094302xxxx
TEP1223118 089209xxxx
GTT0325800 091154xxxx
TEP1215465 095554xxxx
TEP1216705 081966xxxx
TEP1219838 081561xxxx
TEP1219207 065749xxxx
GTT0328623 087133xxxx
TEP1219059 081707xxxx
GTT0325161 086734xxxx
TEP1219500 086588xxxx
GTT0327696 081407xxxx
GTT0327626 094547xxxx
TEP1221259 081682xxxx
TEP1222784 089813xxxx
TEP1218766 081768xxxx
TEP1220256 092538xxxx
GTT0326148 084661xxxx
GTT0326894 081718xxxx
TEP1223244 089811xxxx
GTT0327976 062289xxxx
GTT0325695 087070xxxx
GTT0327135 062989xxxx
TEP1221908 098513xxxx
TEP1222017 090993xxxx
TEP1215736 080422xxxx
TEP1222375 084578xxxx
TEP1219365 089219xxxx
TEP1216163 087064xxxx
TEP1219975 092759xxxx
TEP1217487 093391xxxx
TEP1219834 081815xxxx
TEP1221859 083306xxxx
GTT0324313 087076xxxx
TEP1222874 081378xxxx
GTT0324890 089633xxxx