โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน

หมอหนี้เพื่อประชาชน”

ช่องทางการเรียนรู้การแก้ไขหนี้ด้วยตนเอง และนำไปใช้อย่างตรงจุด ทั้งหนี้รายย่อย และ หนี้ธุรกิจ
คลิกเลย https://www.bot.or.th/app/doctordebt

หมอหนี้จะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

1️. ตรวจสุขภาพหนี้ - เพื่อให้หมอหนี้คัดกรองข้อมูลที่เหมาะสมให้คุณ

2️. เรียนรู้และนาไปปฏิบัติตาม - จากแนวทางที่หมอหนี้แนะนา และเตรียมพบกับบริการให้คาปรึกษาผ่านหมอหนี้ดิจิทัล
 

 

ประเภท:บัตรเครดิต