facebook messenger

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

 

Activity_08Landing.webp

เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ให้สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (FOREX) หรือเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล  
ดังนั้น บริษัทจึงไม่รองรับและไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมดังกล่าว

ประเภท:ประกาศบริษัท