ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่ดีคุ้มครองอะไรบ้าง


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่ดีคุ้มครองอะไรบ้าง

  • คุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว
  • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
​  • คุ้มครองแก่ผู้เดินทางที่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน