ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ Travel Guard แผนไหน ที่เหมาะกับคุณ


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ Travel Guard แผนไหน ที่เหมาะกับคุณ

แผนรายเที่ยว

เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อย (ทำประกันภัยการเดินทางเป็นรายครั้งครอบคลุมตามจำนวนวันที่เดินทาง)
แผนรายปี
เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำในแต่ละปี (สูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง)

*หมายเหตุ ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง