ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard คุ้มครองครอบคลุม


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard คุ้มครองครอบคลุม

เพราะ Travel Guard เคียงข้างคุณทุกการเดินทาง คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มค่ามากกว่าด้วย 19 ความคุ้มครอง ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์

1) คุ้มครองผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูงสุด 5 ล้านบาท
2) คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล สูงสุด 5 ล้านบาท
3) คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
4) คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
5) จ่ายตามจริง สำหรับความคุ้มครองการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางในกรณีการเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว การจลาจล และที่อยู่อาศัยถาวรประสบภัยธรรมชาติ

*หมายเหตุ ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง