ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard แตกต่างจากประกันภัยการเดินทางอื่นๆ อย่างไร


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard แตกต่างจากประกันภัยการเดินทางอื่นๆ อย่างไร


  • คุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลก
  • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงถึง 180 วัน สำหรับแผนประกันรายเที่ยว
  • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงถึง 120 วัน สำหรับแผนรายปี และให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกครอบคลุมช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 85 ปี
  • บริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีเครือข่ายทั่วโลก
  • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 8 แห่งที่พร้อมดูแลและให้บริการด้วยภาษาไทย และภาษาอื่นอีก 28 ภาษา

*หมายเหตุ ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง