ธุรกรรมทางการเงิน บัตรเครดิต

เวลาเปิดและปิดทำการของ จุดชำระเงิน On-line payment แต่ละสาขา
On-line payment จุดรับชำระเงิน เปิดทำการ 10.00 -21.00 น (เวลาทำการ เปิดปิดตามเวลาห้าง) หรือที่จุดรับชำระเงินผ่านช่องทางจุดชำระค่าสินค้า ( เวลาทำการ เปิดปิดตามเวลาห้าง )
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และเพิ่มวงเงินถาวร /เอกสารที่ต้องใช้
  • ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว กรณีฉุกเฉินได้ด้วยตัวเอง ผ่าน UCHOOSE โมบายแอปพลิเคชั่น หรือ ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 3 
  • การเพิ่มวงเงินถาวร โปรดแนบเอกสารดังนี้
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว:
1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
2. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์)
3. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
4. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
 
กรณีลูกจ้าง/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ:
1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
2. สำเนาจดหมายรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงยอดเงินเดือนเข้า
4. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
5. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ: ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.32 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541
(กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลการอนุมัติเพิ่มวงเงิน/เปลี่ยนสถานะบัตร โทร. 1712 กด 1 กด 1 หรือ แฟกซ์ 02-627-8250)

สำหรับบัตรเครดิตโลตัส