มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน


มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19


บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

มาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19


โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท
 
- ลูกค้าบัตรเครดิต
ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 10% เป็น 5%
มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 8 ก.พ. 65– 31 ธ.ค. 65
 
- ลูกค้าสินเชื่อบุคคล
ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 5% เป็น 3%
(เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 8 ก.พ. 65– 31 ธ.ค. 65

มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ

 
โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UCHOOSE
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65– 31 ธ.ค. 65
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)

 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

 • หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

                                                           
ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ UCHOOSE ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์
เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน

WebUcard_kicker.jpg

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต
 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19

 

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65– 31 ธ.ค. 65 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 14% ต่อปี

 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท)

จำนวนงวด

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

2,500 - 10,000

แบ่งชำระ 24 เดือน

14%

มากกว่า 10,000 – 30,000

แบ่งชำระ 36 เดือน

14%

มากกว่า 30,000

แบ่งชำระ 48 เดือน

14%

 หมายเหตุ *

 1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ

 2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง


เงื่อนไขของโครงการสำหรับ ‘ลูกค้าบัตรเครดิต’
1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิต ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น 
4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE
5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
7 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล

20220114_ContentWeb_1024x1024px_03.jpg
 
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่  8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก

 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* ดังนี้

  ยอดสินเชื่อคงค้าง*น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 23% ต่อปี ตั้งแต่ 8 ก.พ. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565

 
ยอดสินเชื่อคงค้าง*มากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน

 

ยอดสินเชื่อคงค้าง *,** (บาท)

จำนวนงวด

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

มากกว่า 30,000 – 100,000

ระยะเวลา 60 เดือน

21%

มากกว่า 100,000 – 500,000

ระยะเวลา 72 เดือน

21%

มากกว่า 500,000 – 750,000

ระยะเวลา 84 เดือน

21%

มากกว่า 750,000

ระยะเวลา 99 เดือน

21%

 

หมายเหตุ
* ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
** ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

เงื่อนไขของโครงการสำหรับ ‘สินเชื่อส่วนบุคคล’
1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคล ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น 
4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE 
5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

WebUcard_kicker.jpg
มาตรการปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน (สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19


สมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเอง ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรของท่าน

#เราจะก้าวไปด้วยกัน
กรุงศรี คอนซูมเมอร์
ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน