แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


Logo_TescoMoneyServices-01.jpg

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เรื่อง    แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
เรียน    สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ขอเรียนให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังต่อไปนี้
ชื่อเดิม  ชื่อใหม่
ชื่อภาษาไทย:
บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
ชื่อภาษาไทย:
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Tesco Card Services Limited
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Tesco Lotus Money Services Limited

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการให้บริการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. 1712

  adobe-pdf-logo.png