แจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้แบบใหม่ของบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์


บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้แบบใหม่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้แบบใหม่

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปและจะเริ่มการตัดชำระหนี้แบบใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านหลังใบแจ้งยอดบัญชี

หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ


การคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่

  • บริษัทจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยครอบคลุมสินเชื่อดังนี้

    • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

  • กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่ ดังนี้

    • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่ม 3% บนเงินต้นของค่างวดที่เกินกำหนดชำระ


ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน

  • บริษัทจะเริ่มการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระ ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน แล้วค่อยตัดยอดที่ค้างชำระลำดับถัดมา

 
ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่และลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอนได้ที่ 
คลิก