ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุแผน Lucky Me ครั้งที่3

Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรของขวัญ เทสโก้ โลตัส มูลค่า 800 บาท จำนวน 125 รางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

ชื่อ - นามสุกล

 

ชื่อ - นามสุกล

1

นิวัฒน์ คำสุข

 

66

จรัญ นวลจันทร์

2

มงคล วิชาฤทธิ์

 

67

กมลวรรณ โฉมยงค์

3

พรรณนภา พรหมศวร

 

68

ทองอยู่ เหลืองอ่อน

4

ธัญญลักษณ์ พรหมศวร

 

69

ณัฏฐา มีกุศล

5

วิคาร ภูครองตา

 

70

จำเนียร สร้อยเสน

6

รัตศิราพร ขุนศรี

 

71

จารุวัฒน์ บดีรัฐ

7

กานต์นิพิท อาณาจักรานนท์

 

72

พิชัย มีกุศล

8

สังวาลย์ วงษ์ตรี

 

73

ธวัชชัย ปราโมทย์

9

อนุศักดิ์ คะเนสม

 

74

มีนา แก้วศักดาศิริ

10

มงคลกรณ์ ภาพน้ำ

 

75

สมนึก ศรีคุณ

11

สมทรง คลังหิรัญ

 

76

นพดล เสนเพ็ง

12

ประดับ กุมาลา

 

77

ปทิตตา บุญฐาญานันท์

13

นัยณา วัชราพงษ์

 

78

ทวีชัย สิงห์ละ

14

ณรงค์เดช ทองบรรเทิง

 

79

ภิรมญา เวียเลน หงวิลัย

15

มัทนา ชมภู

 

80

หนึ่ง ยังสันเทียะ

16

ปุณย์วรางค์ ไชยสิทธิ์

 

81

วีระกรณ์ ม่วงพวง

17

อุเทน สัมฤทธิ์

 

82

สมรัก สาวันดี

18

นิภาพร กำเนิด

 

83

อรุณรัตน์ อ้อยทอง

19

สมบูรณ์ โสภาคุณ

 

84

สายพิณ มะโนใจ

20

ประวุธ มั่งลี

 

85

สุพจน์ วิวัฒนชัยพงษ์

21

วสันต์ หินศิลา

 

86

นันทวัฒน์ วงษ์พันธุ์

22

แสงเทียน แก้วโกย

 

87

พลวัฒน์ พระวุธ

23

วรรณภา ประภาสอน

 

88

สุวิทย์ ขอทับกลาง

24

เดชา เหลาอำนาจ

 

89

อิทธพันธ์ หยดย้อย

25

ธนียา กู้พิมาย

 

90

วรากร จำปาอ่วม

26

อาภาภรณ์ กรรณลา

 

91

สุพัตรา แสงยะรักษ์

27

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

 

92

อัญพรขวัญ นิษฐ์อนันต์

28

ปรางรวี รอดเอียด

 

93

พงษ์ดนัย โคตรภักดี

29

กิฬา เอี่ยมอาษา

 

94

สุวรรณรักษ์ เพ็งอินทร์

30

บัญชา ญาติ

 

95

ปราณี ฮ่มภูงอย

31

สุรินทร นักงาม

 

96

วีรยา นวนนิ่ม

32

ยุพารัตน์ รบศึก

 

97

นิธยา ไกรนรา

33

สมจิต เที่ยงดีฤทธิ์

 

98

กำพล อิมผ่อง

34

ชวริน ชัยมั่น

 

99

อรทัย สุทธากาญจน์

35

เอกชัย วังมณี

 

100

พิพัฒน์พงศ์ ปู่แก้ว

36

คีรี แซ่เอี๊ยบ

 

101

ทัศนี เหล็กเพชรกัลลิโอ

37

นงลักษณ์ ใจเที่ยง

 

102

วริชยา อะระโต

38

พิศมัย เชื้อบัณฑิต

 

103

ธนพล ศิริพิทักษ์ชัย

39

สุวัฒน์ ปาสะนัม

 

104

ทิพวรรณ อ้อยทอง

40

เพ็ญนะภา อุลมาร

 

105

จิตรดา ทวีเดช

41

สกาวเดือน ศิริสมบูรณ์

 

106

วีระเดช อ้อยทอง

42

ธีสุตา หลู่เวียง

 

107

ไพรชล เกตุธรรมานนท์

43

บุญนำ แก้วอุดม

 

108

พินพนา อัฐนาค

44

สุภาพร จันรัตน์

 

109

อัญชัญ ดีสุวรรณ์

45

สมฤทธิ์ จันทจร

 

110

พลวัฒน์ ภู่หมื่นไวย

46

วิมลรัตน์ คำภาพล

 

111

จิระพันท์ มะลิวัลย์

47

วรรณภา แสงภักดี

 

112

ธีระยุทธ ปริบูรณะ

48

นุศาลักษณ์ ซาหลง

 

113

สมจิตต์ ชูหนู

49

ธวัชชัย ศรีน้อยพรม

 

114

ศยามล ไทรหาญ

50

อชิรญา มูลอัต

 

115

สุมาลี เขาเจริญ

51

เมทนี แววประทีป

 

116

ชลิดา สุนทรศรีนุวัตร

52

จอมศรี คุ้มสุวรรณ

 

117

กฤตย์สันต์ ปัญโชติบูรณ์

53

ณิชชา แพน้อย

 

118

วิจิตรตรี โพธิ์ศรี

54

อำนวย ธรรมนาม

 

119

ศุภรดาพร ไวยครุฑ

55

กิจเจริญ กันอินทร์

 

120

ธนภัทร์ วรสาร

56

อรสา จินดาวงศ์

 

121

รัชนีย์ เอียดยวง

57

วรัญญา ชายเขาทอง

 

122

วิจิตรตรี โพธิ์ศรี

58

วิเชียร ทองมี

 

123

ศุภรดาพร ไวยครุฑ

59

เบญจรัตน์ จามาล

 

124

ธนภัทร์ วรสาร

60

ธนเสฎฐ์ ชูบัณฑิตจิรยศ

 

125

รัชนีย์ เอียดยวง

61

คณพิชญ์ พิชญะสิริวรกุล

 

 

 

62

ประสิทธิ์ กัญจน์ธนกุล

 

 

 

63

อทิตยา โยกัลยา

 

 

 

64

ฐิติรัตน์ ฉิมพิทักษ์

 

 

 

65

ชาตรี วิลัย