มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19