ประกาศว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน


BTH.jpg
   เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแก้ไขประกาศว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมหรือการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นธุรกรรมที่สามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องระงับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต กับบริษัท ร้านค้า หรือเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นต้นไป