เงื่อนไขและข้อกำหนด บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

สัญญาให้สินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

ทำที่ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
1. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ("ผู้ให้กู้") ตกลงให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ และผู้กู้ตกลงรับสินเชื่อจากผู้ให้กู้เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้กู้ให้ความเห็นชอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ตามจำนวนเงินที่ผู้ให้กู้อนุมัติเป็นครั้งคราวและไม่เกินวงเงินที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ ผู้กู้อาจขอรับสินเชื่อเพิ่มเติมได้โดยการอนุมัติของผู้ให้กู้ ทั้งนี้โดยผู้กู้จะต้องลงนามในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อผู้ให้กู้จะดำเนินการสร้างสถานะการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้กู้เพื่อผู้กู้สามารถรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้กู้จะพึงได้รับเมื่อผู้กู้ดำเนินการตามแบบวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด
    วงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้อนุมัติตามวรรคแรกเป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้สามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด) ในภายหลังโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมถึงระยะเวลาที่ผู้กู้เป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไม่กระทบกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกใช้ไปแล้ว
 
2. ผู้กู้ตกลงว่า
    2.1) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้า/บริการที่ร้านค้าปกติ และ/หรือการซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าออนไลน์ที่ผู้ให้กู้ให้ความเห็นชอบ
    (ก) จำนวนเงินที่ผู้กู้เบิกถอนสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า/บริการจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ผู้ให้กู้กำหนด
    (ข) ผู้กู้ตกลงผ่อนชำระคืนสินเชื่อค่าสินค้า/บริการเป็นรายงวดตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้กู้
    (ค) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการแต่ละคราว ผู้กู้จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร หรือดำเนินการตามแบบวิธีการอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้กำหนดเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้า หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อ เพื่อขอกู้เงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือ เพื่อยืนยันตัวตน และ/หรือยืนยันการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อสินค้า/บริการตลอดจนการรับและใช้เงินสินเชื่อของผู้กู้
    (ง) ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการแทนผู้กู้ และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับต้นเงินกู้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อผู้กู้ได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือเมื่อผู้ให้กู้ชำระค่าสินค้า/ค่าบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยให้ถือว่าหลักฐานการจ่ายเงินของผู้ให้กู้ให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่งการใช้เงินสินเชื่อโดยชอบของผู้กู้
   2.2) ในกรณีรับเป็นเงินสด/สินเชื่อตามวิธีต่างๆ ในข้อ 3 (ยกเว้นการทำธุรกรรมทางเครื่อง ATM) ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้กู้มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในคำขอสินเชื่อฉบับนี้ หรือตามบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้กู้ได้แจ้งแก่ผู้ให้กู้ทราบในภายหลังโดยวิธีใดๆ และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่ที่ผู้ให้กู้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่าคำขอรับสินเชื่อและการนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการรับสินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้
 
3. ในการเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2) ผู้กู้สามารถขอรับต้นเงินกู้ได้ ภายใต้การอนุมัติของผู้ให้กู้ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อนี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ให้กู้อาจจัดให้มีเพิ่มเติมในภายหลังนั้น ถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ และให้บรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจ่ายซึ่งบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐานการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้ ทั้งนี้ ช่องทางการเบิกใช้สินเชื่อรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้
   3.1) ทำคำขอเบิกถอนต้นเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด ผู้ให้กู้จะส่งมอบต้นเงินกู้ตามที่ผู้กู้ร้องขอโดยผู้กู้จะต้องลงนามในเอกสารรับต้นเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด
   3.2) ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรม/แอปพลิเคชั่นของผู้ให้กู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้กู้ โดยใช้รหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้จัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอ หรือที่ผู้กู้ลงทะเบียนได้มาตามวิธีการเบิกต้นเงินที่ผู้ให้กู้กำหนด ทั้งนี้ในการเบิกใช้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้างต้น ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบต่อจำนวนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด เสมือนผู้กู้ได้ทำคำขอเบิกใช้ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง  ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าต้นเงินกู้จากการเบิกผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็นต้นเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งที่ผู้กู้ได้รับตามสัญญากู้ที่ผู้กู้ทำไว้กับผู้ให้กู้ก่อนหน้านี้
   3.3) ทำการเบิกใช้สินเชื่อโดยทำธุรกรรมผ่านเครื่อง EDC ณ จุดที่ผู้ให้กู้เปิดให้บริการหรือผ่านบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้กู้ โดยผู้กู้สามารถใช้บัตรในการทำรายการเบิกใช้สินเชื่อผ่านทางเครื่อง EDC ตามวิธีการของผู้ให้กู้ (ไม่ว่าจะต้องใช้รหัสประจำตัวที่ผู้ให้กู้กำหนดให้หรือไม่ก็ตาม) และลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกสินเชื่อ (Sales Slip) หรือเอกสารการรับสินค้า/บริการ หรือบนอุปกรณ์อื่นใด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามแบบวิธีการที่ผู้ให้กู้และ/หรือผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกและรับสินเชื่อทุกครั้ง ทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีดังกล่าว ผู้กู้ตกลงให้ถือต้นเงินกู้ดังกล่าวเป็นต้นเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งที่ผู้กู้ได้รับตามสัญญากู้ที่ทำไว้กับผู้ให้กู้
   3.4) สำหรับผู้กู้ที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้กู้สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้ออกและจัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอ โดยผู้กู้รับทราบว่าผู้กู้อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าว
 
4. ผู้กู้ตกลงชำระค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ดังต่อไปนี้
   4.1) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้กู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากผู้ให้กู้
   4.2)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้ได้ประกาศแจ้งไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซต์ของผู้ให้กู้ อาทิ ค่าติดตามทวงถาม หรือค่าออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย หรือชำรุด เป็นต้น และในกรณีที่มีการติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
5. ผู้กู้ตกลงชำระคืนสินเชื่อเป็นรายงวดต่อเดือนตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ให้กู้ โดยผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ (ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของผู้กู้ หรือให้ผู้กู้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ให้กู้ ล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วันและผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนนี้อาจมีจำนวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้เบิกใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้กู้ชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าผู้กู้ยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้กู้ ณ วันที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระเงินจากผู้กู้
    กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับหรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด  หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายในสิบ (10) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีหรือนับจากวันที่ผู้ให้กู้ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้กู้ ผู้ให้กู้จะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ผู้กู้โต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้กู้ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้กู้เพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและยอดหนี้ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่ผู้กู้จะพิสูจน์ได้ว่ารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องและความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้กู้เอง ทั้งนี้ผู้กู้ต้องทักท้วงรายการใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นรายการจากการซื้อสินค้า/บริการภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี
เมื่อผู้ให้กู้ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังที่ระบุในข้อนี้ตามที่ผู้กู้ได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้กู้แล้ว ให้ถือว่าผู้ให้กู้ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
6. ผู้กู้ตกลงชำระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญาฉบับนี้ตามวิธีที่ระบุในใบแจ้งยอดหนี้หรือโดยการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและ/หรือชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้กู้และธนาคาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ให้กู้กำหนด
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปตัดชำระหนี้ตามลำดับก่อนหลังดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และเงินต้นที่ค้างชำระ ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี
 
7. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่า สำหรับสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชำระเป็นงวด ผู้กู้อาจชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดยผู้กู้ต้องติดต่อผู้ให้กู้เพื่อสอบถามยอดชำระปิดบัญชีตามช่องทางที่กำหนด และผู้กู้ต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่นๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
 
8. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าผู้ให้กู้อาจจัดให้มีรายการคะแนนสะสม หรือรายการผลประโยชน์เป็นครั้งคราวอันเนื่องมาจากการใช้สินเชื่อของผู้กู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้ได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยให้ยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ประกาศใช้ฉบับล่าสุด ผู้กู้ตกลงว่าบรรดาสิทธิพิเศษใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย รายการคะแนนสะสม หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้จะจัดให้กับผู้กู้นั้น นอกเหนือจากที่ได้มีการระบุไว้ในเงื่อนไขของรายการนั้นๆ ผู้กู้ตกลงว่าผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ดังกล่าวให้กับเฉพาะผู้กู้รายที่บัญชียังไม่ถูกระงับหรือยกเลิก มีประวัติการชำระเงินดี และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้
 
9. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
   9.1) ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หรือค่างวดที่ถึงกำหนดชำระไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดและไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใดๆ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้จนเสร็จสิ้น
   9.2) ผู้กู้ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาฉบับนี้ หรือดำเนินการใดๆ อันไม่เป็นไปตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด
   9.3)  ผู้กู้ถึงแก่ความตาย สาบสูญ ล้มละลาย ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้กู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ให้กู้กำหนด
   9.4)  ผู้กู้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่น
   9.5) ผู้กู้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ให้กู้ หรือจัดให้ผู้ให้กู้เข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งทำให้ผู้ให้กู้สำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้กู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอันส่งผลให้ผู้ให้กู้เห็นว่าผู้กู้ไม่สมควรที่จะได้รับสินเชื่อ หรือมีฐานะทางการเงินไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาอันมีผลต่อการชำระหนี้
   9.6) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ/การให้บริการของผู้ให้กู้
   9.7) ผู้กู้ไม่มียอดค้าง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่มีการติดต่อผู้ให้กู้หรือผู้ให้กู้ไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน
   9.8) ผู้กู้ได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทนสินค้าหรือบริการ (กรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้า/บริการ) หรือลักษณะอื่นซึ่งผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
   9.9) ผู้กู้ใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 
10. เมื่อเกิดเหตุตามที่กำหนดในข้อ 9. ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้สินเชื่อของผู้กู้ชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้กู้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญา และเตือนให้ผู้กู้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด เฉพาะในกรณีที่สามารถแก้ไขได้ แต่ผู้กู้ละเลยเสีย ไม่แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวนั้น ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที โดยให้หนี้ในงวดที่เหลือถึงกำหนดชำระทันที พร้อมทั้งเรียกให้ผู้กู้ชำระคืนบรรดาหนี้ทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระ หนี้ที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมถึงหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้กู้สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้กู้ตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในสัญญานั้นไม่ถือว่าผู้ให้กู้สละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้กู้แต่ประการใด  อย่างไรก็ดี กรณีผู้กู้ถึงแก่ความตาย ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง และผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องในยอดหนี้ค้างชำระทันที โดยผู้ให้กู้ไม่จำต้องส่งคำบอกกล่าวเพื่อเลิกสัญญา
 
11. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาใดๆ ตามที่กำหนดในข้อ 9 (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 10)
11.1)   ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้มอบให้กับผู้กู้จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข
11.2)   กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หรือค่างวดที่ถึงกำหนดชำระงวดใดงวดหนึ่ง หากผู้กู้ได้รับดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 4.1 ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนดจนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย
 
12. ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับนี้ให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา (หรือใบสมัครสินเชื่อ) หรือที่อยู่ที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือครั้งหลังสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ผู้ให้กู้จัดให้มี ว่าผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคำบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ผู้ให้กู้จะส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้กู้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้กู้แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้  หากผู้กู้ย้ายที่อยู่ หรือที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการรับแจ้ง ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบทันที โดยทำเป็นหนังสือหรือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด
 
13. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้โอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยผู้ให้กู้และผู้รับโอนสิทธิจะส่งคำบอกกล่าวการโอนสิทธิให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี
 
14. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้นั้นจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้กู้
 
15. ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ ล่วงหน้าก่อนจะมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน กรณีที่ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้กู้ ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.lotussmoney.com เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแพร่หลายในประเทศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่ผู้กู้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ว่าผู้กู้มีความประสงค์จะขอรับคำบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ให้กู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุในสัญญานี้ให้แก่ผู้กู้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่ผู้กู้แจ้งความประสงค์
อย่างไรก็ตาม กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์ หรือลดภาระแก่ผู้กู้ ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับในทันที โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบผ่านระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้กู้ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ผู้ให้กู้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และผู้กู้ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้อีกทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ไว้ หากผู้ให้กู้จะนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผยให้บุคคลที่สาม ผู้ให้กู้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ก่อนเป็นกรณีรายครั้งไป โดยผู้กู้มีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และหากให้ความยินยอมไปแล้ว ผู้กู้มีสิทธิถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
17. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมต่างๆ ที่ผู้กู้ได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผู้ให้กู้อาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) บันทึกวิธีการคิดคำนวณ เอกสารประกอบการขาย ตลอดจนตารางแสดงภาระหนี้ (เฉพาะกรณีชำระเป็นงวด) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์  หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมายให้ส่วนอื่นๆ ของสัญญาการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความ ดังกล่าวนั้น
    สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มีการจัดทำขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ หากมีข้อความขัดแย้งกันให้ใช้สัญญาภาษาไทยเป็นหลักในการบังคับใช้และตีความ
    ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อ โลตัส พรีเมียร์