ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 
ไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์  

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) เปิดเผยชื่อ นามสกุล หรือข้อมูลอื่นใดที่ติดต่อได้ของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการต่างๆ กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อ้างอิงรายชื่อในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.krungsri.com/th/about-krungsri/about-us/subsidiaries และกับผู้รับข้อมูลประเภทธุรกิจประกันภัย ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

        กรณีการเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลในภายหลังซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลที่อยู่ในประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทฯ ได้เคยขอความยินยอมจากลูกค้าที่เลือกเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว  บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมนั้นให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบโดยอ้างอิงรายชื่อในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.lotussmoney.com

        ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถสอบถามรายชื่อผู้รับข้อมูล หรือแจ้งยกเลิกการติดต่อจากผู้รับข้อมูลทุกราย โดยแจ้งความประสงค์ผ่านศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือแจ้งการเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ในเวลาใด ๆ โดยแจ้งไปยังศูนย์บริการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ จัดไว้ให้เพื่อรองรับการขอเพิกถอนความยินยอมนี้