วิธีการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1. ผู้ให้ความยินยอมจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
2. ผู้ให้ความยินยอมอาจส่งผ่านความยินยอมด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลใดส่งผ่านก็ได้
3. การให้ความยินยอมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้ว เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน และการใช้รหัสอ้างอิง OTP

เงื่อนไขการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข้าพเจ้าทราบดีว่า การให้ความยินยอมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และเป็นข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีผลเป็นการให้ความยินยอมในการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหรือปฏิเสธความยินยอมนี้ เพราะเหตุที่เป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ความยินยอมนี้จัดทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่บริษัท  โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัทดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่าความยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ทำขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี้ เมื่อประมวลผลและจัดพิมพ์ขึ้นจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมด้วยตนเองของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการให้ความยินยอมในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว