ความยินยอมในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

          “ข้าพเจ้า (ผู้สมัครสินเชื่อ/เจ้าของข้อมูล) ยินยอมให้บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”)   ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตนำข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุ    ว่าเป็นข้าพเจ้าได้ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำหนดเท่านั้น และให้คู่ฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทำซ้ำขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้า เช่นเดียวกัน ทั้งนี้  ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้”