ข้อมูลทางกฎหมาย และคำยินยอมของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าและ/หรือผู้สมัครบัตรเสริม (“ข้าพเจ้า”) ขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัทฯ") ทำการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อ้างอิงรายชื่อในเว็บไซต์ https://www.krungsri.com/th/about-krungsri/about-us/subsidiaries ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย บริษัทพันธมิตร ตลอดจนเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของข้าพเจ้ากับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ได้แก่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รวมถึงผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่จากนิติบุคคลดังกล่าว สถาบันการเงินต่างๆ บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล และบริษัทผู้ให้บริการเพื่อสนับสนุนการให้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับเงินสินเชื่อและการประเมินเครดิตของข้าพเจ้า การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับข้าพเจ้า การพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าทางดิจิทัล ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกกล่าว การติดตามทวงถามหนี้ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

          ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการติดตามทวงถามหนี้แทนบริษัทฯ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าและข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของข้าพเจ้าให้กับบุคคลดังกล่าว รวมถึงตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิรับชำระหนี้ของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร  

          ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ข้าพเจ้าจะทำการยกเลิกการใช้สินเชื่อโดยแจ้งไปยังบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคะแนนจากบัตรเครดิตจะสามารถใช้ได้เมื่อเป็นสมาชิกมายโลตัส แล้วเท่านั้น ข้าพเจ้ายอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบที่จะปฏิเสธใบสมัครของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าสามารถขอเอกสารประกอบใบสมัครคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ปฏิเสธใบสมัครของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีบริษัทฯ จัดไว้ที่ http://www.lotussmoney.com/pdpa-private-policy


อัตราดอกเบี้ยและค่า ธรรมเนียม